Radeč

Historie osady Radeč

Radeč(lidově Rač) leží severovýchodně od Nedrahovic v úvalu, chráněném okolními návršími. Z nalezených vykopávek na bývalém místním Spilkově statku je patrné, že tu pravděpodobně býval poplužní dvůr pánů z Rožmberka, který pak přešel na jesenické Růty z Dírného. Nálezy – kachle – jsou renesanční, z nepolévané hlíny a pocházejí ze 16. století. Na některých je poprsí muže v oděvu ze 16. století a s řetězem na hrdle, na jiných poprsí dívky, hrající na loutnu a mající před sebou flétnu a loutnu. Kachle jsou uloženy ve sbírkách Národního muzea v Praze.

Rozprodáním jesenického statku se Radeč dostala do majetku rytířů z Kalenic a od roku 1623 Lobkoviců na Chlumci. Jakou pohromu Radeč utrpěla ve třicetileté válce se můžeme jen domnívat. V listinách se píše o zničených a pustých statcích.

Ve vsi na svahu nad cestou je zděná zvonička podoby krychle s letopočtem 1852. Uvnitř je oltářík s křížem a se soškou sv. Jana Nepomuckého. Jižně od Radče na návrší ve výšce 450 m n. m. se říká „Na kostelíku“. Možná, že tu v dávných dobách stával kostel nebo větší kaple a třeba i tvrz. Kdo ví ?

 

Prameny: Habart,Č.: Sedlčansko, Sedlecko, Voticko, vydal Alfaprint nákladem měst Sedlčany, Sedlec-Prčice a Votice, 1994