Povinně zveřejňované informace

1. Název

Obec Nedrahovice


 

2. Důvod a způsob založení

Obec v současném pojetí a právním postavení vznikla jako součást obecního zřízení na základě zákona č. 367/1990 Sb. o obcích (obecní zřízení). Právní postavení obcí je zakotveno primárně základním zákonem státu - Ústavou České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb.). Obecní zřízení v současné době upravuje podrobně zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení).

Obec:

 • je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce
 • je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu
 • vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající
 • pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech


Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.


 

3. Organizační struktura

Nejvyšším orgánem obce je devítičlenné zastupitelstvo obce. Rozhoduje ve věcech náležejících do samostatné působnosti obce. Funkční období zastupitelstva obce je čtyřleté. Iniciativními a kontrolními orgány zřizovanými zastupitelstvem jsou výbory, a to finanční a kontrolní. Obec je navenek zastupována starostou, který také dle § 99 odst. 2 zákona o obcích vykonává funkci rady obce. Výkonným orgánem obce je obecní úřad. Je tvořen starostou, místostarostkou a zaměstnanci. Starosta stojí v jeho čele a je nadřízen všem zaměstnancům obecního úřadu. Starostu v době nepřítomnosti zastupuje místostarostka. Obecní úřad není dělen na odbory. Iniciativními a poradními orgány starosty jsou komise.

  


 

4. Kontaktní spojení

4.1 Poštovní adresa - Sídlo

Obecní úřad Nedrahovice
Nedrahovice 49
264 01 Sedlčany

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad Nedrahovice
Nedrahovice 49
264 01 Sedlčany
tel.: 318 877 130

4.3 Úřední hodiny

Pondělí    8.00 - 12.00       12.30 -17.00 
Úterý  8.00 - 13.00        
Středa  8.00 - 12.00        12.30 -17.00
Čtvrtek  8.00 - 12.00        12.30 -17.00
Pátek  8.00 - 13.00        

 

4.4 Telefonní čísla

tel.: 318 877 130, 318 877 304
GSM: 725 428 287

4.5 Adresa internetové stránky

http://www.nedrahovice.cz

4.6 Adresa podatelny

Obecní úřad Nedrahovice
Nedrahovice 49
264 01 Sedlčany
tel.: 318 877 130

4.7 Elektronická adresa podatelny

podatelna@nedrahovice.cz
(možnost použití elektronického podpisu)

4.8 Datová schránka

2ikbm6i


 

5. Případné platby lze poukázat

Bankovní spojení (číslo účtu)

12423211/0100(Komerční banka a.s.)
Variabilní symboly pro platby:

 • Poplatník označí veškeré své platby rodným číslem 

 


 

6. Identifikační číslo (IČO)

00242802

 


 

7. Plátce daně z přidané hodnoty – Daňové identifikační číslo (DIČ)

obec Nedrahovice je od 1.5. 2024 plátcem DPH,

DIČ: CZ00242802

 


 

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

8.2 Rozpočet

Veškeré informace v rubrice Hospodaření obce

 


 

9. Žádat o informace lze:

 • osobně na Obecním úřadě v úředních dnech a hodinách
 • telefonicky na čísle 318 877 130
  není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně
 • písemnou žádost můžete doručit:
  • elektronicky (e-mailem) na adresu
  • elektronickou podatelnou
  • poštou na adresu Obecní úřad Nedrahovice, Nedrahovice 49, 264 01 Sedlčany
  • datovou schránkou - 2ikbm6i

  Ze žádosti musí být patrno, kterému subjektu je určena a kdo ji podal. Neobsahuje-li žádost tyto údaje, žádost se odloží.


 

10. Příjem žádostí a dalších podání

10.1 místo a způsob podání a podnětů

 • osobně na Obecním úřadě v úředních dnech a hodinách
 • telefonicky na čísle 318 877 130
 • elektronicky (e-mailem) na adresu
 • elektronickou podatelnou
 • poštou na adresu Obecní úřad Nedrahovice, Nedrahovice 49, 264 01 Sedlčany
 • datovou schránkou - 2ikbm6i

10.2 Opravné prostředky

Opravné prostředky lze podávat písemně:

 • osobním podáním na Obecním úřadě

 • poštou na adresu Obecní úřad  k rukám starosty

Opravné prostředky proti rozhodnutí vydaným obecním úřadem se podávají ve lhůtách a způsobem stanovených zvláštními předpisy. Ve vydaných správních rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které v konkrétním případě stanoví postup odvolatele při podání odvolání.

Většinou lze opravný prostředek podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, pokud není v rozhodnutí nebo právním předpisem stanoveno jinak.

 

10.3 Formuláře

Ke stažení v sekci Formuláře

 

10.4 Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Návody pro řešení běžných životních situací, např. přihlášení k trvalému pobytu, ověření shody opisu nebo kopie s listinou, ověření pravosti podpisu a mnoho dalších včetně potřebných formulářů nebo jejich vzorů naleznete zde http://www.mvcr.cz/rady-a-sluzby.aspx

Další důležité informace získáte zde:  http://www.portal.gov.cz


 

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž obec jedná a rozhoduje. Tyto předpisy jsou k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu

 

11.2 Vydané právní předpisy

Vyhlášky
Nařízení
Vnitřní předpis
Řády

 


 

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

 Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.

V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

 


 

13. Licenční smlouvy

13.1. Vzory licenčních smluv

 Nejsou uzavřeny licenční smlouvy.

13.2. výhradní licence

Dosud nebyly žádné poskytnuty.

§ 14a zák. č. 106/1999 Sb.
Některá ustanovení o licenční nebo podlicenční smlouvě při poskytování informací

 1. Má-li být informace, která je předmětem ochrany práva autorského2b), poskytnuta na základě licenční nebo podlicenční smlouvy a majetková práva k předmětu ochrany práva autorského vykonává povinný subjekt, který není uveden v § 11 odst. 5, postupuje se ve věcech neupravených tímto zákonem podle autorského zákona2b).
 2. Odměna za oprávnění informaci užít nesmí být vyšší než úhrada podle § 17, nestanoví-li jinak zvláštní právní předpis nebo licenční smlouva mezi povinným subjektem a tím, kdo právo nakládat s předmětem práva autorského na povinný subjekt převedl.
 3. Podmínky poskytnutí informace v licenční nebo podlicenční smlouvě (dále jen „licenční smlouva“) musí umožňovat další užití informace žadatelem v souladu se žádostí, pokud tento zákon nestanoví jinak. Licence nebo podlicence (dále jen „licence“) se poskytuje jako nevýhradní, s výjimkou případů podle odstavce 4.
 4. Povinný subjekt může poskytnout výhradní licenci pouze tehdy, je-li výhradní licence pro další šíření poskytované informace nezbytná a je-li to ve veřejném zájmu. Poskytne-li povinný subjekt výhradní licenci podle věty první, přezkoumá alespoň každé 3 roky trvání důvodů, na základě kterých byla výhradní licence poskytnuta.
 5. Povinný subjekt zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup vzor licenční smlouvy, která může být žadatelem přizpůsobena konkrétní žádosti a použita jako návrh na uzavření licenční smlouvy.
 6. Na ustanovení licenčních smluv uzavřených při poskytování informací podle tohoto zákona se nevztahuje ochrana obchodního tajemství

 


 

14. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy


 

Ostatní informace

A) Informace, které byly poskytnuty žadatelům dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Informace poskytnuté

 

B) Informace o zpracování osobních údajů

ikona Informovaný souhlas 2021 [PDF 101.67 kB]

ikona SMS ČR - informace o zpracování-oú-obecné - v4-bez tabulky-2021 [PDF 142.45 kB]

Tabulka Kontrolní záznamy OÚ

 

C) Obsah obcí vedených veřejně přístupných rejstříků, registrů, evidencí a seznamů

 1. Živnostenský rejstřík 
 2. Rejstříky pracoviště CZECH POINT (PDF  123 kB)
 3. Honební společenstvo dle zákona o myslivosti :

 

D) Informace o obecním informačním systému

Informační systém Obecního úřadu je vybudován na platformě operačního systému MS Windows. Uživatelské stanice jsou vybaveny operačním systémem MS Windows XP, kancelářským systémem MS Office 2008 a kancelářským systémem TRIADA

 Název IS Definice IS
 Triada  Spisová služba
 Triada  Evidence obyvatel
 Triada  Práce a mzdy
 Triada  Poplatky a daně
 Triada  Účetnictví a rozpočetProhlášení
Obecní úřad nevytváří žádné číselníky dle §5 odst. f) zákona číslo 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, v platném znění.

 

E) Informace o územním plánu

obec nemá zpracovaný územní plán