Projekty obce

Veřejné osvětlení

Realizace nového veřejného osvětlení, přeložky vedení nízkého napětí a kabelů pro VO je dokončena. V rámci projektu došlo také k přeložce telefonního kabelového vedení (metalického) a pokládce trubiček pro budoucí optická vlákna (ta by měla nahradit metalické vedení telefonů a internetu). Celkové náklady projektu 1.057.245,- Kč.

Několik fotografií zde

Projekt úpravy navsi v Nedrahovicích vstupuje do druhé fáze

Po první schůzce v listopadu 2017 jsme zadali projektantce požadavky občanů, které posloužily jako jeden z podkladů pro vypracování studie. Tu jsme v listopadu 2018 obdrželi a můžeme vám její hlavní část představit. Studie obsahuje návrhy úpravy zeleně, instalaci nových dřevěných prvků apod. Na přiložených fotografiích z různých obcí a měst v ČR si každý může představit, jak by daný prvek mohl vypadat na naší návsi. Vše je tedy k dispozici k nahlédnutí a hlavním smyslem studie je zvážit výběr navrhovaných úprav, případně jejich změna či úprava nebo doplnění.

Studii si můžete prohlédnout zde (4,1 MB PDF)

Stání pro kontejnery na tříděný odpad rozšířeno

 

Stání pro kontejnery v Nedrahovicích i Podhájí resp jejich úpravy jsou dokončeny. Můžeme tak kontejnery postavit do pozice, která je pohodlná při vhazování tříděného odpadu.

Celková náklady 170.000,- Kč.

 

Úprava kolotoče

Oprava kolotoče. Po zvažování různých variant jsme se rozhodli pro zaklopení vnitřku kolotoče voděodolnou překližkou. Náklady na úpravy 17.151,-Kč.

Špalů křížek

Oprava Špalova křížku nad Pilákem v Nedrahovicích, celkové náklady 11.500,- Kč.

 

úprava vjezdů

Úprava vjezdů k nemovitostem Nedrah. Podhájí č.p. 22 a Nedrahovice č.p. 74 proběhla v květnu 2018, celkové náklady cca 203.088,- Kč.

Dětské hřiště v Kamenici

hřiště v KameniciDětské hřiště v Kamenici bylo realizováno v květnu 2018, celkové náklady 179.800,- Kč.

Přeložky vedení elektřiny a telefonů

Pokud pravidelně sledujete jednání zastupitelstva, jistě jste zachytili, že se na příští rok připravuje další významná změna v obci. Na základě iniciativy firmy ČEZ dojde s největší pravděpodobností k překládce nadzemního vedení NN v centrální části osady Nedrahovice. To v praxi znamená, že zmizí nejen sloupy nesoucí dráty tohoto vedení, ale i dráty samotné. Protože většina sloupů nese zároveň lampy veřejného osvětlení (VO), bude obec nucena zároveň vyřešit nové veřejné osvětlení. Protože ci celé zastupitelstvo přeje, aby výměna proběhla co nejhladším způsobem, pracujeme již nyní na jeho podobě, rozmístění lamp, volbě typu svítidel atd. První podoba projektu nového VO již je k dispozici na mapovém portálu obce, můžete si ji tedy prohlédnout a případně se ozvat se svými podněty.

V souvislosti s překládkou vedení NN zastupitesltvo také řešilo problematiku internetu v Nedrahovicích. Po mnoha různých jednáních a schůzkách s poskytovateli internetu se zastupitelstvo nakonec rozhodlo pro oslovení firmy CETIN. Aktivita ze strany obce by měla vést k tomu, že se pravděpodobně podaří přeložit do země také dráty telefonní, zároveň k nim připoložit trubičky pro optický kabel a zároveň odstranit sloupy telefoních kabelů.

Celý projekt spojující v podstatě tři kroky do jednoho by pro Nedrahovice znamenal další posun jak ve smyslu výrazného zlepšení vybavenosti, tak ve smyslu zlepšení vzhledu obce. Přestože vše zatím vypadá optimisticky a všechny projekty zdárně pokračují, je třeba počítat se všemi variantami (včetně té, že vše může zůstat ve stávající podobě). Zastupitelstvo nicméně věří, že se projekty podaří realizovat.

O dalších krocích vás budeme informovat.

Proměna návsi v Nedrahovicích

Začínáme další projekt v naší obci. Tentokrát přichází na řadu, po Kamenici, Boru a Rudolci, náves v Nedrahovicích. První setkání proběhlo 15.11. 2017 od 19 h na OÚ v Nedrahovicích a hlavním cílem bylo zjistit hlavní pozitiva a negativa návsi. Z těch budeme vycházet při dalším setkání, kdy již budete konkrétně uvažovat nad hlavními prioritami, které by bylo vhodné postupně budovat. Názory účastníků přehledně zobrazují fotografie ve fotogalerii.

Dotazníkové šetření

V tomto příspěvku můžete nahlédnout do výsledků dotazníkového šetření, které v naší obci proběhlo v květnu a červnu 2014. Výsledky jsou velice zajímavé a v mnoha ohledech cenné pro další práci zastupitelstva i jako zpětná vazba pro dosud vykonanou práci. Všem, kteří se do šetření zapojili ještě jednou děkujeme. Děkujeme také všem sponzorům, kteří poskytli hodnotné ceny do tomboly. Každý druhý účastník šetření vyhrál jednu z cen. Jejich přehled naleznete zde.

Zdůvodnění dotazníkového šetření naleznete zde.

Výsledky dotazníku jsou k dispozici zde.

Obnova návsi v Úklidu zahájena

Oprava Špalova křížku nad Pilákem v Nedrahovicích, celkové náklady 11.500,- Kč.

 

Nová cyklotrasa Kamenické křížky dokončena

Nová cyklotrasa Kamenické křížky, která dostala číslo 8220, byla úspěšně dokončena. Nejedná se sice o trasu dlouhou, její přednosti jsou však v tom, že propojuje dvě již existující trasy č. 8138 a 8143 a dále to, že vede volnou krajinou bez jakéhokoliv provozu a navíc s překrásnými výhledy do krajiny Sedlčanska a Sedlecka. Vzhledem k některým nezpevněným komunikacím trasy je vhodná spíše pro horská kola. Trasa je vybavena dvěma mapami, mobiliářem a štítky s popisem křížků, které potkáte v jejím průběhu. Cykloznačení je samozřejmé.

Obnova návsi v Kamenici

Projekt Obnova návsi v Kamenici byl dokončen v listopadu 2012. To, co již nebylo možné stihnout ("vysvobození" starých kamenných lávek z potoka pod Kamenicí), bude dokončeno na jaře roku 2013.

 Na několika fotografiích si můžeme připomenout, jaký stav byl na počátku projektu a také, jaké úpravy byly zamýšleny v projektu (skicy). Bez váhání lze říci, že se projekt vydařil a výsledná podoba návsi se hodně přibližuje skicám v projektu.

Všem zapojeným do projektu, kterých nebylo málo (především pak členům SDH Kamenice), je třeba na tomto místě poděkovat za významnou pomoc při realizaci náročné proměny návsi.

Dokončené hřiště v Nedrahovicích zvítězilo

Dřevěná stavba roku 2012 stojí v Nedrahovicích

V krátkém čase již potřetí přilákalo dětské hřiště, na návsi v Nedrahovicích, občany obce i širokého okolí při velké společenské akci.Nejdříve bylo v červenci hřiště slavnostně otevřeno. V srpnu byla v jeho prostoru obřadně vysazena vzrostlá lípa srdčitá a nakonec se místo pro dětské dovádění dočkalo i potřetí. Nadace dřevo pro život zaštítěná Ministerstvem zemědělství, Ministerstvem průmyslu a obchodu a Předsedou svazu měst vyhlásila 1. června 2012 soutěžní anketu

 „Hledáme nejkrásnější dřevěné hřiště roku 2012“. Obec Nedrahovice se do soutěže rovněž přihlásila. O přízeň hlasujících se ve třech kategoriích ucházelo 19 dětských hřišť z celé ČR. A jaký byl výsledek hlasování? Rozhodnula originalita hřiště. V kategorii „Hřiště do 500.000,-Kč“ zvítězil dětský herní park v Nedrahovicích s důvtipným uspořádáním dřevěných prvků a doplněný dalším přírodním prvkem tak typickým pro Sedlčansko - žulovými kameny.

V pátek 19. října předal ředitel Nadace dřevo pro život, Stanislav Polák, do rukou starosty obce Čestmíra Sosnovce finanční prémii ve výši 10.000,- Kč, unikátní dřevěný diplom a čestné uznání. Slavnostní obřad nakonec vyústil v milé sousedské setkání. Náves ožila soutěžemi pro děti, nescházelo opékání vuřtů a moštování rodičů s dětmi. V nabídce pohoštění pro návštěvníky byly i donesené dobrůtky a laskominy domácí výroby. Vyvrcholením programu se stala ohnivá show Pánů ze Zvěřince. 

Celá řada podobných akcí, které jsme v Nedrahovicích a okolí letos zaznamenali je důkazem, že i v dnešní uspěchané a přetechnizované době má své místo přátelská, sousedská pospolitost. Jako za starých časů.

Reportáž z vysazení lípy na návsi v Nedrahovicích

Vysazení lípy na návsi v Nedrahovicích proběhlo v pátek 24. srpna 2012. Zakončil se tak projekt budování nového dětského hřiště, který započal v červnu 2012.

Vzrostlá lípa byla zakoupena ze sbírky, které se zúčastnila velká část obyvatel Nedrahovic i některých přilehlých osad. Celkem bylo vybráno 7.100,- Kč, což byla částka, jež téměř úplně pokryla cenu zakoupeného stromu. Všem, kteří se do sbírky zapojili, děkujeme.

Samotné vysazení lípy proběhlo v pátek dopoledne, oproti původnímu plánu z bezpečnostních důvodů bez přítomnosti dětí. Odpoledne se již neslo ve znamení aktivit pro děti. Nejprve byl strom „pokřtěn“ a řádně zalit, následně byly pro děti připraveny zajímavé aktivity spojené s jejich výtvarnými dovednostmi. První skupina dětí pracovala na vytvoření velkého papírového stromu, jehož listy děti vystřihovaly z barevných papírů a nalepovaly na arch papíru balicího (tento papírový strom je vyvěšen na OÚ). Druhá skupina dětí souběžně pracovala s hlínou a vytvářela hliněné domečky, které budou v průběhu září vypáleny a vystaveny na hřišti.

Příjemné odpoledne pokračovalo u ohně, kde si děti společně s rodiči opekly buřtíky a následně pokračovaly v soutěžních kláních připravených jako zakončení celé akce.

Také tentokrát jsme měli štěstí na počasí, bylo teplo a téměř bez deště.

Vysazení lípy bylo také symbolickým ukončením prázdnin, za týden již děti čeká jejich tolik oblíbená škola…

Logo okruhu Kamenické křížky

Obec Nedrahovice v červnu 2012 požádala ZŠ Jesenice o spolupráci při vytvoření loga nově vzniklého okruhu Kamenické křížky. Díky ředitelce školy paní Peštové se žáci 2. Stupně ujali tohoto úkolu ještě před koncem školního roku.

Do soutěže se zapojilo celkem 42 žáků. Hodnotící komise tak stála před obtížným úkolem vybrat z tak velkého počtu návrhů ten nejlepší. Do užšího výběru nakonec postoupilo celkem 6 návrhů a mezi nimi proběhlo jakési „finále“, které určilo tři nejlepší návrhy:

3. místo               - Klára Bulanová

2. místo               - Zuzka Neužilová

1. místo               - Klára Hulínská

Všichni zapojení žáci obdrželi od obce Nedrahovice malý  věcný dar.

Vítězné logo Kláry Hulínské poslouží jako základní verze pro vytvoření grafické verze loga okruhu Kamenické křížky a bude používáno jako logo na propagačních materiálech obce Nedrahovice.

Obec Nedrahovice tímto děkuje všem žákům, kteří se do soutěže zapojili a přeje jim co nejhezčí prázdniny.

Podoba vítězného loga:

Nový okruh Kamenické křížky

Po více než dvouletém úsilí a za výrazné pomoci několika subjektů (nadace Patronát Sedlčansko, ZS Kosova Hora, MS Nedrahovice-Jesenice, SDH Kamenice, SDH Bor, SDH Nedrahovice, obec Nedrahovice, Sumiko o.s.) a mnoha dalších občanů obce dospěl 5 km okruh Kamenické křížky k prvnímu cíli. Po obnovení několika zaniklých úseků cest, opravě 6 původních křížků a instalaci 1 křížku nového má obec Nedrahovice v oblasti nad hasičárnou v Kamenici (směr Čachořice) k dispozici svým způsobem výjimečný okruh tvořený převážně polními cestami. Křížky, které cesty lemují jsou datovány do poloviny 19. století. Jejich instalace většinou souvisela se smutnou událostí v dané místě (detaily o křížcích naleznete v Menu - Turistické zajímavosti - Křížky a kapličky).

Okruh tvoří tyto křížky:

  1. křížek u hasičárny v Kamenici
  2. Moravců křížek
  3. Křížek "Na Kostelíku"
  4. Kamenný kříž nad Ředičkami
  5. Hadáčků křížek
  6. Fílů křížek
  7. Roškotů křížek

V místech nejvyšší nadmořské výšky (Hadáčků křížek u Hlubokého lesa) se návštěvníkům nabízí překrásné výhledy na Sedlčansko od jihovýchodu až po jihozápad. Okruh lze pohodlně projít za dvě hodiny pomalé chůze nebo za 30 minut jízdy na horském kole.

Projekt bude i nadále pokračovat (vytvoření loga okruhu, letáků a propagačních materiálů, popisky ke křížkům, mobiliář, výsadba zeleně). Obec Nedrahovice věří, že projekt bude pkračovat především díky zapojení místních organizací a občanů, tak jako doposud. Všem uvedeným subjektům patří velké poděkování za pomoc při jeho realizaci.

Pokud vás zajímá prezentace věnovaná projektu, klikněte sem.

Opravené kapličky v Nedrahovicích a Radči

Na podzim roku  2011 byla provedena oprava kapliček v osadách Nedrahovice a Radeč. Ta proběhla také díky dotacím z Ministerstva pro místní rozvoj, které obec získala na jaře téhož roku.

Zejména u Nedrahovické kapličky šlo o akutní situaci, kaplička se nacházela v žalostném stavu. Kaplička radecká již opravu také vyžadovala, kromě toho byla dlouhodobě jen obtížně přístupná, protože se nachází v prudké stráni. Pro starší návštěvníky bez pomoci nezdolatelné.

Oprava u obou kapliček zahrnovala výměnu staré střešní krytiny, množství zednických a malířských prací, dále jejich obkopání z důvodu odvlhčení zdiva, výměnu vstupních dvěří a v případě radecké kapličky navíc zbudování přístupových schodů.

U obou kapliček jsme požadovali zachování původního vzhledu a barevnosti, čehož bylo docíleno.

Po dokončení oprav obec Nedrahovice uspořádala po několika letech Mši svatou přímo u kapličky v Nedrahovicích, kterou vedl místní farář p. Glac. Ten posvětil jak samotnou kapličku, tak prastarou sochu sv. Jana Nepomuckého z roku 1726, která konečně získala důstojný vzhled díky umístění do elegantní vitríny z dubového dřeva. Za zachování této vzácné památky vděčíme paní Spálenkové z Nedrahovic.

Obec Nedrahovice by v příštím roce chtěla v tradici mší pokračovat a uspořádat ji tentokrát u opravené kapličky v Radči. Kdy přesně to bude se včas dozvíte.