Myslivecké sdružení Nedrahovice-Jesenice

Myslivecké sdružení Nedrahovice-Jesenice

První zmínky o společném výkonu práva myslivosti, ať už v obci Nedrahovice či Jesenice, sahají až do poválečných let minulého století, konkrétně do r. 1946, kdy byla dne 20. dubna v Jesenici založena „Lovecká společnost Jesenice se sídlem v Jesenici u Sedlce“. Po pěti letech působení došlo k jejímu sloučení s loveckou společností Nedrahovice. Zároveň došlo také ke spojení honiteb. To vše se událo 12.5.1951. Toto datum lze považovat za zahájení společného spolkového mysliveckého hospodaření obou obcí v katastrech obou obcí, zároveň také za zrod mysliveckého sdružení, i když v jiné podobě a pod jiným názvem. Začínalo se s názvem lovecké společnosti a v průběhu let se přes další názvy, např myslivecká společnost, došlo k názvu myslivecké sdružení. Historie Mysliveckého sdružení Nedrahovice-Jesenice je dlouhá a samozřejmě bohatá na události. Stejně tak dlouhá je i řada myslivců, kteří byli a jsou jeho členy.

V letech poválečných a padesátých bylo možné setkat se v honitbě s posledními exempláři tetřívků, kteří postupně vymizeli. Byla to éra drobné zvěře a to koroptví, divokých králíků, bažantů a zajíců. Koroptve byly loveny jednak odstřelem, ale i odchytem za účelem zazvěřování jiných honiteb. Stejně tak bažanti a zajíci. Divocí králíci vzhledem k zavlečené myxomatóze z honitby úplně vymizeli. Bažant a zajíc přežívá v ne zrovna hojném počtu dodnes. Co se týká hojnosti drobné zvěře, byla pro ni nejlepší léta šedesátá a sedmdesátá, kdy docházelo v honitbě i k odchytům zajíců a jejich exportu do západních zemí, mezi nimiž převažovala Francie.  Zvyšujícím se tlakem známých faktorů (mechanizace, chemizace, rekultivace..) v zemědělství došlo k drastickému snížení počtu drobné zvěře. V návaznosti na to začaly stoupat stavy spárkaté zvěře – v honitbě zvěř srnčí, která je i v současnosti hlavní obhospodařovanou zvěří.

Toliko nepatrně z historie a teď k mysliveckému sdružení současnosti. Myslivecké sdružení Nedrahovice-Jesenice (dále jen sdružení) hospodaří v pronajaté honitbě o rozloze zhruba 2.500 ha. Honitba zahrnuje lesy, rybníky, ornou půdu i ostatní plochy. Držitelem honitby uznané  v roce 1993 je Honební společenstvo Nedrahovice-Jesenice. Honitba je od doby svého vzniku téměř nepřetržitě pronajata sdružení. Výjimkou bylo 2,5 roku v letech 2005-2008, kdy z rozhodnutí správního orgánu a tehdejšího vedení společenstva byla zrušena nájemní smlouva a honitba znovu pronajata soukromé osobě. Až rozhodnutí soudu v roce 2008 vrátilo platnost původní nájemní smlouvy se sdružením, a tím vrátilo i honitbu zpět do nájmu sdružení.

Myslivecké sdružení se zabývá především chovem, ochranou a lovem zvěře. Hlavní zvěří v honitbě je zvěř srnčí. Migrující zvěří je zvěř černá. V poslední době se stále častěji v honitbě objevuje zvěř dančí. Drobná zvěř je zastoupena v honitbě v podobě bažanta, zajíce a kachny divoké. Hlavní pozornost je samozřejmě věnována srnčí zvěři. Ta je důkladně přikrmována v podzimním a zimním období za účelem dosažení dobré kondice potřebné k bezproblémovému přečkání zimních měsíců. Přikrmována je samozřejmě i drobná zvěř.

Co se týče lovu – loveny jsou téměř všechny druhy zvěře vyskytující se v honitbě, a to na základě stanovených plánů lovu. Jde tedy hlavně o zvěř srnčí a bažantí. Dále je lovena zvěř černá, liška a výjimečně zvěř dančí. Stavy černé zvěře v uplynulých letech začaly stoupat a tím pádem se zvýšil i její odstřel. Lov probíhá hlavně na čekané. Členové sdružení se věnují i lovu lišek, jejichž stavy v posledních letech také značně vzrostly. Sdružení se v uplynulých letech intenzivně zabývalo polodivokým chovem kachny březňačky za účelem provozování poplatkových lovů, z nichž byly získávány finance na nájem za honitbu, provoz sdružení a na další rozvoj myslivosti (tento chov již dnes provozován není). Ze stejných důvodů provádí sdružení poplatkové lovy trofejové srnčí zvěře.

Z dalších činností sdružení lze uvést: členové se ve značné míře věnují brigádní činnosti, ať už při údržbě a zvelebování své nemovitosti, kterou vlastní od roku 1994 (zakoupena od Obce Nedrahovice) nebo při budování a opravě mysliveckých zařízení v honitbě či při prořezávkách náletů u cest pro Obec Nedrahovice nebo ZS Kosova Hora. Brigády jsou organizovány i v lesích České správy nemovitosti – výsadba stromků či stavby nebo opravy oplocenek.

Díky sounáležitosti působení v přírodě je na velmi dobré úrovni spolupráce se ZS Kosova Hora a v poslední době dochází také k rozvoji spolupráce s Obecním úřadem Nedrahovice. Velice dobrá spolupráce je také s držitelem honitby – Honebním společenstvem Nedrahovice-Jesenice a tím pádem s většinou vlastníků honebních pozemků sdružených do pronajaté honitby.

A co trápí myslivce? Například zvýšený ruch v honitbě, např v podobě terénních motocyklů, čtyřkolek nebo aut pohybujících se v honitbě mimo silnice a cesty. Problémem jsou i volně pobíhající psi. Celkově je to pak zvýšený pohyb, ať už lidí či vozidel v honitbě po celý rok. Nejškodlivější je v zimních měsících, kdy dochází těmito vlivy k největším úhynům zvěře. Nezbývá než věřit, že si všichni, kdo mají co  do činění s pohybem nebo činností v přírodě uvědomí, jak s ní zacházet, protože jde i o  ně, o prostředí, ve kterém žijí.